Miljøpolitik

Målsætninger og politikker

C-ID-7 C-ID-8

kronesmiley

Miljø- og arbejdsmiljømålsætning

Brovst Blikvarer vil tilstræbe at producere med de mindst mulige miljømæssige påvirkninger af såvel arbejdsmiljøet som det ydre miljø indenfor en teknisk og økonomisk forsvarlig drift.

Brovst Blikvarer ønsker på det miljømæssige område at ligge over branchens gennemsnitlige niveau og føre en fremadrettet miljøpolitik.

Miljøbevidst ledelse indgår som en integreret del i alle ledelsesfunktioner med det formål systematisk at forbedre virksomhedens miljø- og arbejdsmiljøforhold.

Brovst Blikvarer prioriterer medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel højt på alle niveauer i virksomheden. Samtidig vil virksomheden arbejde for det rummelige arbejdsmarked og arbejdsfastholdelse samt at minimere sygefravær.

Brovst Blikvarer vil inddrage alle virksomhedens medarbejdere i miljø- og arbejdsmiljø arbejdet for at forebygge miljø- og arbejdsmiljømæssige belastninger.

Brovst Blikvarer vil overholde alle myndighedskrav og vil etablere en åben kommunikation både i virksomheden og med eksterne interessenter om miljø-og arbejdsmiljømæssige forhold.

Miljømålsætningen fastlægges under hensyntagen til relevante lovbestemte krav, tekniske muligheder og interesseparters synspunkter.

Offentligheden kan ved henvendelse få udleveret virksomhedens miljøpolitik.

Miljø- og arbejdsmiljøpolitik

Miljø- og arbejdsmiljømålsætningen opnås ved:

 • At have en forpligtigelse til at opretholde et dokumenteret miljøledelsessystem DS/EN ISO 14001 og DS/OHSAS 18001.
 • At have en forpligtelse til løbende forbedringer, forebyggelse af forurening samt forebyggelse af skader og arbejdsrelateret sygdomme.
 • At have en forpligtigelse til at overholde gældende lovkrav og andre krav, som virksomheden har tilsluttet sig.
 • Fortsatte miljøforbedringer ved systematisk at minimere vores ressourceforbrug gennem en effektiv udnyttelse af råmaterialer og energi samt gennem nedbringelse af udslip og restprodukter.
 • At etablere et samarbejde med vore leverandører om valg og levering af produkter og serviceydelser, der er miljø- og arbejdsmiljømæssigt, teknisk og økonomisk optimale.
 • At sikre at alle medarbejdere har kendskab til og er opmærksomme på miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø gennem information, uddannelse og instruktion, herunder vigtigheden af sikker adfærd.
 • At man ved nyinvesteringer tager miljø- og arbejdsmiljøforhold i betragtning ved at forhåndsvurdere de miljø- og arbejdsmiljømæssige påvirkninger af nye eller ændrede aktiviteter.
 • At information og dialog om miljøaspekter vil indgå i kundevejledningen.
 • At eventuelle miljøproblemer løses så tæt ved kilden som muligt.
 • At foretage vurderinger af rå- og hjælpestoffer og arbejde på at vælge de mindst miljøbelastende.
 • Systematisk at minimere alle risikoforhold gennem observering og rapportering af ulykker og tilløb til ulykker samt foretage risikoanalyser af udstyr, anlæg, arbejdssteder og arbejdssituationer.
 • Prioritere medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel højt på alle niveauer.
 • At vurdere/registrere nærved ulykker for at mindske risikoen for fremtidige ulykker og fortsætte udviklingen med 0 i arbejdsulykker.
 • At udforme klare beskrivelser af ansvar for sikkerhed i stillingsbeskrivelser og anden skriftlig dokumentation.

Brovst Blikvarer vil arbejde for at vore politikker, mål og resultater er kendte og accepteret af alle medarbejdere i virksomheden.

Brovst, den 14. Januar 2009